top of page
Woman%20in%20an%20Office_edited.jpg

Ordlista

Välkommen till Korp Kommunikations ordlista. Här samlas relevant information som många av våra kunder efterfrågar. Sidan utökas och uppdateras hela tiden.
 • ESEF
  2019 infördes nya EU-regler kring rapportering av finansiella rapporter. Tanken är att ett enhetligt format för finansiella rapporter ska underlätta både för företag som rapporterar och för dem som ska analysera informationen. Esef står för Enhetligt elektroniskt rapporteringsformat.
 • Delårsrapport
  En delårsrapport är en sammanställning av ett företags räkenskaper för en period som inte motsvarar ett helt räkenskapsår. Börsbolag, det vill säga företag vars andelar eller skuldebrev är noterade på börs eller någon annan reglerad marknad, ska skicka in delårsrapport till Bolagsverket. Vanligt i större företag är att presentera delårsrapporter efter varje kvartal (kvartalsrapport).
 • Investerarrelationer
  Med investerarrelationer, även kallat investor relations (IR), menas ett företags relationer med kapitalmarknad och aktieägare. Många större företag har en särskild funktion för detta, som ansvarar för bland annat kapitalmarknadsdagar, kommunikation och information till analytiker och investerare och relaterade pressmeddelanden. Bland uppgifterna kan även ingå att bistå i företagets arbete med årsredovisning och delårsrapporter.
 • Hållbarhetsrapport
  Enligt årsredovisningslagen måste företag som under de senaste två räkenskapsåren uppfyller minst två av följande villkor upprätta en hållbarhetsrapport: Medelantalet anställda har varit mer än 250 personer. Den redovisade balansomslutningen har varit mer än 175 miljoner kronor. Den redovisade nettoomsättningen har varit mer än 350 miljoner kronor. Hållbarhetsrapporten ska beskriva verksamhetens konsekvenser inom miljö, sociala förhållanden, personal, respekt för mänskliga rättigheter och motverkande av korruption. Hållbarhetsrapporten kallas ibland ”hållbarhetsredovisning” eller ”miljöredovisning”. Den kan utformas som en del av årsredovisningens förvaltningsberättelse, eller som en separat bilaga.
 • Årsredovisning
  En årsredovisning är företagets sammanfattning av årets räkenskaper. Enligt lag ska aktiebolag, vissa handelsbolag och ekonomiska föreningar sammanfatta sitt räkenskapsår i en årsredovisning. Innehållet i en årsredovisning regleras av årsredovisningslagen. En årsredovisning ska innehålla en följande delar:* Förvaltningsberättelse som innehåller viktigaste händelserna under året. I förvaltningsberättelsen framgår även hur resultatet ska disponeras i företaget. Resultaträkning som redovisar företagets ekonomiska resultat under ett räkenskapsår. Balansräkning som redovisar företagets tillgångar, skulder och eget kapital under ett räkenskapsår. Noter är upplysningar som specificerar innehåller i resultat- och balansräkningen. Kan exempelvis innehålla hur företaget värderat sina tillgångar och skulder.
 • Agenda 2030
  Agenda 2030 antogs 2015 av FN:s medlemsstater och syftar till att uppnå fyra saker till år 2030: att avskaffa extrem fattigdom, att minska ojämlikheter och orättvisor i världen, att främja fred och rättvisa och att lösa klimatkrisen. Detta ska uppnås genom FN:s 17 globala mål.
 • GRI
  Vad är GRI? Global Reporting Initiative (GRI) är en internationell, oberoende organisation som stöttar verksamheter i deras hållbarhetsrapportering. Syftet med GRI:s ramverk är att förse verksamheter med ett standardiserat språk för hållbarhetsrapportering. Ramverket hjälper verksamheter att hantera sin miljö- och klimatpåverkan. EU:s nya direktiv
Hör av dig till oss! 
bottom of page