top of page

ESEF - detta måste ditt företag göra

Från och med räkenskapsåret 2021 behöver bolag som rapporterar enligt IFRS och med aktier eller andra instrument (t.ex. obligationer) noterade på en reglerad marknad lämna in sin årsredovisning i ett nytt format, iXBRL, istället för som tidigare i pdf-format. Syftet med det nya formatet ESEF, European Single Electronic Format, är att ett enhetligt rapporteringsformat ska göra det enklare för emittenter att rapportera och underlätta för investerare och andra intressenter att hitta, analysera och jämföra finansiell information.


Reglerna innebär att bolagens huvudräkningar (resultaträkning, balansräkning, kassaflödesrapport och förändringar i eget kapital) taggas enligt en gemensam taxonomi som regleras av ESMA, European Securities and Markets Authority.

Hur påverkar detta årsredovisningsprocessen? Inför årsredovisningsprocessen måste ditt bolag planera för det nya regelverket och inkludera det i arbetsprocessen. Ni måste välja en teknisk leverantör som hjälper er att göra taggningen och skapa iXBRL-formatet av årsredovisningen. Vad kan Korp hjälpa er med? Oavsett vilken lösning ni har valt, kommer denna pusselbit att behöva planeras in i er årsredovisningsprocess. Vi lägger upp årsredovisningsplanerna på ett sådant sätt att taggningen kommer in i processen. Vi kan också bistå med hjälp i själva taggningen och naturligtvis när ni skapar slutprodukten i iXBRL. Kontakta gärna oss om du har frågor!
bottom of page